TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2022
Đã nhận 204 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100.49 %
Đã xử lý 203 hồ sơ
Đúng hạn 203 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 2 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)